Mesa Sectorial Estatal - Acordo sobre ampla oferta nos vindeiros anos


17 Oct, 2017

Mesa Sectorial Estatal - Acordo sobre ampla oferta nos vindeiros anos

Xoves 29/06/2017

 Na Mesa Sectorial de Educación celebrada no día de hoxe, o Ministerio de Educación acordou con todos os sindicatos a convocatoria de amplas ofertas de emprego público nos próximos 5 anos con 3 convocatorias por corpo docente para cumprir co recolleito na Lei de Orzamentos Xerais do Estado publicada hoxe e na que se recolle o obxectivo de reducir a un 8% a taxa de interinos docentes existentes nos próximos anos e que se sitúa actualmente en todo o Estado por encima do 20%.A ese número de prazas sumaríanselle anualmente o 100% da taxa de reposición.
 
   Doutra banda, o Ministerio expuxo que o actual sistema de acceso á función pública docente, regulado no RD 276/2007, cumpre cos requisitos establecidos no Acordo da Mesa Xeral para reducir a taxa de interinos, argumentando á súa vez que, carecería de sentido cambiar o sistema actual xa que nun medio prazo, ao fío do futuro pacto educativo sobre o que se está traballando, estableceríase un novo sistema de ingreso e acceso aos corpos docentes con carácter permanente e estable. Con todo, desde o Ministerio mostráronse receptivos a algunha posible modificación do sistema actual vixente, incluídos os temarios de oposicións, aínda que antes de afrontar calquera cambio consultasen previamente ás CCAA.
 
   Desde  ANPE trasladamos ao Ministerio a necesidade de dotar de seguridade xurídica aos procesos que se convoquen e fixar unhas regras do xogo que sexan coñecidas con suficiente antelación por todos os interinos e aspirantes. Por iso, pedimos que non se cambien os temarios e que, se se ten pensado modificar o sistema de acceso regulado no RD 276/2007, actualmente en vigor, débese de facer coa antelación suficiente para non xerar incerteza. Neste sentido para
ANPE, calquera modificación no actual sistema de acceso destas convocatorias pasaría polo aumento na valoración da experiencia docente na fase de concurso ata o máximo legalmente posible.Doutra banda, ANPE propuxo ao Ministerio e así foi aceptado polo mesmo e polo resto de organizacións sindicais, a creación dunha comisión de seguimento que permita anualmente coñecer o grao de cumprimento do obxectivo de reducir a taxa de interinos e dotar de estabilidade aos persoais docentes.