Concurs de Mèrits: Valoració provisional dels mèrits


21 Feb, 2023

Concurs de Mèrits: Valoració provisional dels mèrits

El tribunal ha fet públic el resultat de la valoració provisional dels teus mèrits, detallat per cada apartat i subapartat.

Disposes d'un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l'espai personal de l'aplicació.

El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s'incorporaran a l'espai personal de l'aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d'alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

Consulta la puntuació provisional

Llista provisional de mèrits. Tribunal 1 a 13  

Llista provisional de mèrits. Tribunal 14 a 23  

Llista provisional de mèrits per cos i especialitat 

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics 

per la qual es fan públics els acords dels tribunals d'aprovació dels resultats de la valoració provisional dels mèrits del concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.

Accedeix al "Llistat provisional de valoració de mèrits", dins del teu Espai personal per consultar la valoració dels mèrits i presentar la reclamació, si la consideres necessària.

Dins del "Llistat provisional de valoració de mèrits", del teu Espai personal, la informació està agrupada per apartats. En el primer consta la taula amb la puntuació provisional atorgada als mèrits que has al·legat. A continuació, pots veure el detall de motius de no acceptació d'un mèrit i presentar la reclamació corresponent a cada apartat.

El termini de reclamacions és del 22 de febrer al 7 de març de 2023. Pots presentar reclamació contra un mèrit no acceptat i contra la puntuació atorgada.

Només s'admeten reclamacions de mèrits que consten a la teva sol·licitud de participació.

Com presentar una reclamació