Borsa Personal Docentt


17 Abr, 2024

Borsa de treball de personal interí docent: Llista Definitiva d’admesos i exclosos

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Amb la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, es considera efectuada la notificació a les persones interessades i s'entenen resoltes les reclamacions presentades contra la Resolució d'11 de març de 2024 de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, que va declarar aprovada la llista provisional.

Les persones interessades que vulguin presentar recurs potestatiu de reposició ho han de fer en el termini d'un mes des del dia següent de la publicació de la Resolució (17 d'abril de 2024), per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/2157/2023, de 16 de juny, a la pàgina web del Departament.

El recurs s'ha de presentar de forma telemàtica, mitjançant una petició genèrica. En la petició genèrica s'ha d'indicar com a "ens destinatari": Departament d'Educació de l'àmbit territorial que es va indicar a la sol·licitud d'accés a la borsa, sense especificar el "tema" ni el "subtema".

Presenta un recurs mitjançant una petició genèrica